Kyodo Yushi Multemp SRL

  • Multemp SRL Được sử dụng trong các phần có tiếng ồn thấp.
  • Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng
  • Mang lại khả năng bôi trơn ổn định trong phạm vi nhiệt độ cao và đặc tính im lặng tuyệt vời, mỡ được các nhà sản xuất ổ trục trên thế giới sử dụng.
Danh mục: